Економіка підприємства.

507.00 грн.

Описание

Специфікація

Артикул: л12271
Автор Яркіна Н. М.
Анотація Економіка підприємства, як наука, що визначає теоретично-методичні основи функціо-
нування та розвитку підприємства, як первинної ланки національної економічної системи та
базового суб’єкта забезпечення життєздатності держави та її громадян, є невід’ємним еле-
ментом комплексу навчальних дисциплін з підготовки економістів.
У навчальному посібнику розкрито організаційні основи діяльності підприємства як
форми реалізації підприємництва, охарактеризовано сучасні теорії підприємств. Підприємс-
тво розглянуте як складна виробнича і соціально-економічна система у взаємодії і взаємо-
зв’язку всіх його елементів і процесів. Докладно розглянуті складники ресурсного забезпе-
чення функціонування підприємств – персонал, інтелектуальний, основний та оборотний
капітал. Розкрито зміст інвестиційної, інноваційної, операційної діяльності підприємства, а
також матеріально-технічного забезпечення виробництва та виробничої логістики. Докладно
висвітлено суть та особливості управління підприємством, планування його господарської
діяльності, товарної та цінової політики. Особливу увагу приділено витратам та фінансово-
економічним результатам діяльності підприємств, а також їх ефективності і забезпеченню
конкурентоспроможності. Визначено сучасні моделі розвитку підприємств, суть і особливо-
сті їх трансформації і реструктуризації, а також антикризової діяльності. Акцентований
процесний підхід до управління підприємством і дана характеристика бізнес-процесів під-
приємства. Докладно розглянутий зміст економічної безпеки підприємства і особливості
управління його підприємницькими ризиками. Висвітлено й інші аспекти господарської дія-
льності підприємства. Безперечною перевагою видання є органічне поєднання системного та
процесного підходів до вивчення економіки підприємства, а також наявність практичних за-
вдань, розв’язання яких сприяє не тільки закріпленню теоретичних знань, а й формуванню
практичних навичок обґрунтування господарських рішень.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів
і викладачів, а також практикуючих економістів та всіх, хто зацікавлений у набутті знань з
питань економіки підприємства.
Обкладинка тверда
Рік видання 2016
Сторінок 596
Тип Книга
Формат А5